Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
O světě
...

Politika

Norgath

Norgath, dříve Sedmihradí, je neveliké království zhruba ve dvou třetinách Ilbesského poloostrova, bráno z jihu. Hraničními body jsou přibližně: městečko Sedmiříčí na Havraní vrchovině, řeka Trea, její přítok, říčka Kaménka, pobřeží východního moře, řeka Lina, jižní úpatí Zlatých vrchů, hranice vévodství Harnoth, severní úpatí Mlhavy, hranice knížectví Tredin, pobřeží východního oceánu, okraj Elfelinu. Větší část Norgathu se tedy rozkládá v úrodné nížině v povodí řeky Zlatonosky, v současnosti přvážně na jejích přítocích Allarmonu a Doubravě. Norgath sousedí: S-Aledor, SV-Nekonečný hvozd, JZ – Tredin, JV-Manipulosská kolonie Luah, J-Ghorn, Harnoth, SZ-Elfelin.

Hospodářství:

Norgath nikdy nepatřil k vojenským ani hospodářským velmocím. Většina obyvatel se živí zemědělstvím tak říkajíc z ruky do úst. Pěstuje se tu kořenová zelenina, brambory a obilí. Chovají se krávy, kozy, ovce a koně (jako hospodářská zvířata). Hlavní zemědělskou oblastí jsou pláně středního Norgathu a nížiny kolem řek. Průmysl je relativně rovnoměrně (a řídce) rozmístěn po celém území, přesto znamená ztráta Harnothu citelnou ránu; království je teď do značné míry závislé na náladě trpaslíků ze severních hor. Nejvýznamnějším vývozním artiklem Norgathu je momentálně inur s centrem těžby v Kel Namhadu, dále stříbro těžené v okolí Forwistu, zlato ze Zlatých vrchů (přestože momentálně část těžby stojí, kvůli válce); nejvýznamnější místa těžby dřeva jsou Hvozd, Elfelin a Jelení bučina.

Politika:

Král je funkce dědičná a přechází na nejstaršího syna (ne dceru). Pokud je synů víc, dochází poměrně často k náhlým úmrtím nejstaršího syna, popřípadě i mladších, které, coby potenciální nepřátele, odstraní starší bratr. Pokud se stane, že král nemá syna, musí určit jako svého nástupce jednoho z Hradních pánů. Někdy ovšem nastane taková ošemetná situace, že král zemře, aniž by měl syna, a aniž by určil nástupce. V takovém případě vypuká občanská válka. Král může být pouze muž či trpaslík, jiná možnost není. Králova moc je částečně omezena Radou sedmi (pánů Hradů). Tato rada se pětkrát do roka sejde s králem a zde projednávají návrhy zákonů a nařízení. Král má právo veta, stejně tak může Rada vetovat návrh krále, ale musí se jich shodnout všech sedm (což se většinou nestane, neboť král jednoho či více Pánů podplatí). Každý pán Hradu je na svém území svrchovaným vládcem, musí ovšem respektovat zákony. Co není zakázáno, je povoleno. Hradní pán je taktéž titul dědičný, může jej však dědit i dcera, přednostně však syn. Zde neplatí právo prvorozeného a tak synové (popř. dcery) soupeří o přízeň otce (matky) a k úmrtím tak často nedochází. Pokud Hradní pán nemá potomky, určí kteréhokoliv občana svého území. Pokud nestihne ani to a zemře dříve, pak jeho území připadá králi, který na jeho místo může dosadit kohokoliv z království (většinou svého mladšího potomka). Tento systém je, jak vidno, velmi příznivě nakloněn korupci.
Harg Torsid

Drtivá většina lidí přišla do hradiště s tím, že hodlá spolupracovat s ostatními při "odboji" proti Anakům. Tato skutečnost všem vnucuje jakési vědomí sounáležitosti a rovnosti, což příliš nenahrává tomu, aby se někdo pokusil silou prosazovat svou autoritu. Vesměs všichni věří, že pokud by se snad měly vyskytnout nějaké vnitřní konflikty a nepříjmenosti, urovná je Arlenova garda.

Hospodářství:

V okolí Harg Torsidu se nenacházejí příliš úrodné pláňě jako u severnějšího Harnothu, ale přesto se zde najde nespočet vesničanů, kteří nezanevřou nad svými vlastními (placenými) políčky. Dobrodruzí příchozí do hraďiště se povětšinou nehrnou do práce v lomu, a tak vyhledávají napínavější možnosti vydělat zlaťáky, jako například plnění lovu odměn radnice nebo členství u Arlenova odboje. Vedle nich stojí stálí měšťané, kteří jsou zvyklí na náhle změny poměrů ve hraďišti. Své živobytí si již dávno zajistlili u řemeslnictví nebo obchodu. Poslední týden se do města dostalo více než tucet nových řemeslníků, kteří budou usilovat o vytvrzení obrany hraďiště.

Skutečně každý muž i žena v Harg Torsidu má své zaměstnání. Ti, jenž nepracují bývají, i přes né příliš špatný vzhled odsuzováni a nepředstavitelně hanobeni.

V hraďišti je zaveden mýtný poplatek při vstupu, který vybírá garda. Obyvatelé hraďiště ví, jak je Arlen ziskuchtivý, a proto byla odsouhlasena prostá pravidla, která zajišťují pravidelný příjem financí do Arlenovi pokladny. Někteří vysoce postavení obyvatelé Harg Torsid dokonce Arlenovi přispívají z vlastní vůle, aby urychlili stavbu pevnosti. Hrozící nedostatek financí na další stavbu opevnění by mohl mít fatální vliv na údálosti dalších dnů.

Největší vliv na celkové hospodářství hraďiště má však místní tržiště, kde se každodenně obchoduje s ovocem, zeleninou, se zbraněmi, magickými předměty a různorodým sortimentem. Zrovna zde se většina obchodníků z okolí i z hraďiště snaží prosadit. Kolem tržiště se obvykle pohybuje také obchodní Prospektor Dolvich, který hlídá, aby všichni dodržovali jednoduchý obchodní zákonník, prosazený po zadlužení Arlena.

Další informace hledejte v sekci Ekonomika
Politické a administrativní členění Norgathu:

1.)Před nástupem krále Iriquinadae: Norgath je rozčleněn na osm správních celků. Donedávna bylo sedm z nich ovládáno Hrady a osmé hlavním městem Larlattem (přímo králem). Forvist II nechal postavit hrad osmý a Sedmihradí přejmenoval na Norgath.

2.)Iriquindae 82-83: Z osmi panství Norgathu jich zbylo jen šest, v různém stavu. Larlatt se změnil v trosky a král se přesunul do Kel Namhadu, vzdaluje se tak od rebelií a válek na hranicích.

3) Občanská válka (83-84): Oficiálně zbývá z Norgathu pět panství, ve skutečnosti je však rozdělen občanskou válkou vedví. Výsledek je nejistý. Hlavním městem královských zůstává Kel Namhad, centrem vzbouřenců je Drugarův Forwist.

4) Nyní: Díky zásahu nově nastolených vládců z Harnothu občanská válka skončila. Všechna panství uznala svrchovanost krále a královské sídlo se přesunulo zpět do Larlattu.

Autor: ...