Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
O světě
...

Náboženství

Po stovky let se v Norgathu v podstatě vyznávalo jediné náboženství. Občas se sice objevovaly různé pochybné kulty, ale vždy rychle zanikly a hlavně nikdy nezískaly větší než zanedbatelý počet přívrženců. Tato situace se během několika měsíců náhle změnila a vedle původního kultu Iawana a Iewe teď stojí rychle sílící kult Anaků.

Iawan a Iewe

V Norgathu najdeme tzv. "Kult Boha a Bohyně". Podle znalců, vzdělanců, a samozřejmě samotného řádu kleriků, existovali na samém počátku všeho pouze Bůh Iawan a Bohyně Iewe. Z jejich svazku se zrodily tři Děti a ty vytvořily Svět. Iawanovi a Iewe překrásné dílo potěšilo a rozhodli se na něm také podílet. Iawan pak stvořil lidi, elfy a další myslící bytosti, Iewe dala nově zrozeným bytostem Slunce, aby mohly žít v blahodárném světle.

V legendách o vzniku Světa se vypráví také o tom, jak povstalo zlo. Příčinou byla lidská nenasytnost a dychtění po stále větší moci. Ti nejsilnější se poddali svým zvráceným touhám a počali se obohacovat a posilovat na úkor slabších, nevinných jedinců. Bouření zla prý vyvrcholilo tím, že mocný mág vytvořil temného boha.

Řád Boha a Bohyně vznikl již v nejstarších dobách, klerici původně ovládali pouze léčebné schopnosti. V oblastech oddělených od zbytku světa byl nezávisle na hlavním řádu založen kult Slunce. Bohyně jakožto tvůrkyně denice nad ním držela ochrannou ruku. Později oba řády splynuly v jeden.


Ti, kdo vyznávají Iawen (Bohy), věří, že Svět je jejich darem a že vláda nad ním patří všem myslícím bytostem. Iawen žehnají těm, kdo zachovávají jejich řád, nejvěrnějším z nich pak mohou propůjčit část své moci (odtud zázračné schopnosti kleriků).

Úkolem každé bytosti je starat se o svou duši. Každý dobrý skutek duši posiluje a očišťuje. Hříchy naopak duši zraňují a rozkládají. Jen Iawen ji pak mohou uzdravit. Ti, kdo zhřeší se k Iawen modlí nebo se postí a vykonávají různé poutě, aby si vyprosili jejich odpuštění. Pokud je v okamžiku smrti dostatečně silná, stává se nesmrtelnou a odejde ze Světa tam, kde žijí Iawen. V opačném případě se propadne do prázdna a zanikne.

Víra v Iawen se opírá o pět Zjevení (smysl jednoho z nich dodnes nikdo nezná). Zjevení jsou zapsána v knize Svědectví. Dalšími knihami, které ze Zjevení vychází, jsou Božský Řád, obsahující předpisy pro chování, Slovo Iawen vysvětlující vztah Iawen ke světu, Kniha motlited a Kniha Rituálů. Všechny knihy většinou tvoří jediný svazek, z něhož se pak předčítá při bohoslužbách.Anakové

Kult Anaků v žádném případě nelze označit za přímý protipól víry v Iawana a Iewe. Vyznavači Anaků dokonce existenci Boha a Bohyně většinou otevřeně uznávají. Tvrdí však, že posláním Iawen a jejich Dětí bylo stvořit svět, zatímco Anakové mu mají vládnout. Jedině jejich moc a vedení mohou zamezit tomu, aby na zemi vypukl chaos a v duších lidí bujelo zlo.

Základními hodnotami následovníka Anaků jsou spravedlnost a zodpovědnost - zdroje řádu a nejmocnější zbraně proti rozkladu lidské společnosti. Ti, kdo věří v Iawen jsou pžíliš slabí na to, aby dokázali účinně potírat zlo. Svazuje je přílišná mírumilovnost a neochota trestat přečiny. Zástupci Anaků věří, že jakmile hřích naruší duši člověka, nelze ji zcela uzdravit modlitbami ani lítostí. Zlo se z ní bude šířit, dokud nezasáhne spravedlnost. Ten, kdo nespravedlivě zabil, musí sám zemřít.

Spravedlivé Anakové zahrnují přízní a mnohdy i bohatsvím. Slabí se jim nemohou zalíbit, ale pokud se snaží, někteří v sobě možná objeví sílu. Nikdo je nesmí litovat, protože soucit je pouze nakazí pohodlností. Jestliže by je snad něčí štědrost měla zbavit bídy, nepřinese to užitek ostatním. Cenu má pro jedince pouze to, co získal vlastními silami nebo to, čím ho za odměnu obdařili Anakové.

Kněžími Anaků se stávají především vzdělaní a dobře postavení lidé. Hlavní část bohoslužeb tvoří takzvané promluvy. Každý věřící může veřejně vystoupit a pronést řeč, aby obohatil ostatní. Kdo by mluvil beze smyslu, může být shromážděním vykázán z modlitebny.

Autor: ...